Beleidsplan

De stichting Stichting Sprekende Harten (hierna te noemen: de stichting) heeft als doelstelling:

Het verlenen van praktische en financiele steun aan hulpbehoevende (ex-)asielzoekers, in het bijzonder aan asielzoekers in Friesland en meer in het bijzonder aan asielzoekers verbonden aan het AZC te Drachten.

De stichting beschouwt zichzelf als een soort ‘vangnet’ voor hulpbehoevende asielzoekers die met hun financiele en praktische nood in een urgente of dreigende noodsituatie niet bij andere instanties terecht kunnen. Door of ten behoeve van de hulpvragers dienen derhalve eerst de mogelijkheden bij andere relevante instanties te zijn onderzocht. De stichting beschouwt zichzelf namelijk niet als een vervangende instantie in voorkomende situaties.

De stichting maakt gebruik van haar contacten met asielzoekers, in directe en indirecte zin (middels contacten met vrijwilligers in het vluchtelingenwerk).

De stichting werft fondsen door o.a. het aanschrijven van instanties, flyeren en het geven van presentaties, interviews en het opbouwen van een achterban.

De stichting wordt aanbevolen door een Comite van Aanbeveling (CvA). Thans bestaat het CvA uit de volgende personen:

  • drs. E.W. Anker, wethouder van de ChristenUnie te Zwolle
  • mr. J.C. Hoksbergen, jurist te Steenwijk
  • M. Horsman, directeur van Brouwerij Kleiburg te Amsterdam (www.brouwerijkleiburg.nl)
  • ds. M. de Vries, predikant te Bedum

De stichting beheert haar vermogen op verantwoorde wijze. Jaarlijks wordt verantwoording aan betrokkenen en het CvA afgelegd.

Haar penningmeester voert de financiele administratie en beheer en beschikt over de daartoe benodigde kwaliteiten en ervaring.

Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt derhalve geen (financiele) beloningen o.i.d.

De kosten van het werven van geld en de beheerskosten staan in redelijke verhouding tot de bestedingen.

Naast vorenbedoelde kosten wordt het vermogen aangewend t.b.v. de hulpbehoevende (ex-)asielzoeker, nadat het bestuur over de aanvraag in gekwalificeerde meerderheid positief heeft beslist.

Hier kunt u de jaarrekening van de Stichting Sprekende Harten downloaden;

Jaarrapport 2021-2022 Stichting Sprekende Harten

Jaarverslag/Activiteitenverslag 2022
Stichting Sprekende Harten heeft diverse steunaanvragen mogen honoreren en hulp kunnen verlenen.
Soms werd de steun echter niet verleend, omdat er een andere instantie was die in de aanvraag kon voorzien of omdat de aanvraag onvoldoende conform de doelstelling was.
Steun is verleend aan asielzoekers die in het kader van een (nieuwe) procedure in toenemende mate met de juridische kosten daarvan werden geconfronteerd. De stichting ziet een toename van deze steunverlening.
Stichting Sprekende Harten heeft informatie verstrekt tijdens (kerkelijke) bijeenkomsten.
Stichting Sprekende Harten zoekt de samenwerking en versterking van betrokken organisaties en heeft dat ook in 2021 vorm gegeven.
Stichting Sprekende Harten is partner van de Diaconale Commissie Vluchtelingen en Noodopvang, waarin verschillende regionale kerken participeren. De commissie steunt de stichting en in de weg van gezamenlijk overleg hoopt de stichting steeds meer voor asielzoekers en vluchtelingen te kunnen betekenen. Hiervoor is Stichting Sprekende Harten bijzonder dankbaar.
Stichting Sprekende Harten is haar achterban zeer dankbaar voor de ingebrachte giften en steun, waarmee wij ook stichting kunnen zijn.
Maar bovenal is de stichting dankbaar voor Gods zegen.
Wij vertrouwen in ons werk op Hem.

Doelstelling

Ondersteunen in praktische en financiële zin van hulpbehoevende (ex-)asielzoekers, in het bijzonder asielzoekers in Friesland en meer in het bijzonder asielzoekers verbonden aan het Asielzoekerscentrum te Drachten.

Zij tracht dit doel te bereiken onder meer door:

a. het werven van fondsen
b. het initieren van de hiervoor in de doelomschrijving bedoelde ondersteuning
c. het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De kosten van het werven van geld en de beheerskosten moeten in redelijke verhouding staan tot de bestedingen.